Obchodní podmínky

Základní údaje

Provozovatel obchodu a dodavatel zboží: JR Complet solutions, s.r.o.

Sídlo společnosti: Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 2

IČO: 01909835

DIČ: CZ01909835

Zapsána: u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 213158

 Bankovní spojení:

Fio banka, číslo účtu: 2700446117 /2010

e-mail: info@jrprint.cz

telefonní kontakt: +420 606 903 368, +420 774 034 014

 

1. Všeobecná ustanovení

1.A.   Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě jrprint.cz (dále jen „internetový obchod“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem Internet JR Complet solutions, s.r.o. (dále jen „Dodavatel“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.


1.B.   Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné obchodní podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.jrprint.cz. Okamžikem zveřejnění, jsou nové obchodní podmínky platné. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
1.C.   Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.jrprint.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.A.   Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je nabízeno dodavatelem k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.
 
2.B.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu doporučeno zkontrolovat a upravovat údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny kupovaného zboží jsou platné a neměnné v momentě uskutečnění objednávky.
 
2.C.   Po odeslání objednávky dodavatel informuje zákazníka o přijetí této objednávky e-mailem na adresu, kterou uvedl kupující. Dodavatel je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Tato zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení a přijetí nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil kupující, a tím je také uzavřena kupní smlouva mezi dodavatelem  a kupujícím
 
2.D.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

2.E.   Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura).  Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.
 

3. Platební podmínky a cena zboží

3.A.   Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.
 
3.B.   Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.
 

Způsoby plateb:

- platba v hotovosti při převzetí zboží

- platba při převzetí od spolupracujících spedičních společností viz. www.jrprint.cz/dopravné
- online platba pomocí platební systému společnosti GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 České Budějovice
- možnost uskutečnění platby na účet u Fio banky. Číslo účtu je 2700446117 /2010

3.C.   Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.
 
3.D.   Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Výše dopravného je specifikována na www.jrprint.cz/dopravné
 
3.E.   V případě platby předem na bankovní účet je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě platby předem na bankovní účet je závazek kupujícího uhradit cenu splněn, okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.
 
3.F.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 
3.G.   Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu dodavatel přiloží v tištěné podobě k zakoupenému zboží a zašle kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 

4. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

4.A.   Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, většinou rozmezí 1 - 5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího či vyzvednutí zboží kupujícím na partnerských odběrných místech. Součástí dodávky není instalace zakoupeného předmětu. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje dodavatel, pověřením smluvního partnera nebo osoba pověřená dodavatelem. Zásilka se zbožím standardně obsahuje faktura, návod na používání výrobku v českém jazyce.

4.B.   Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží jsou uvedeny na internetových stránkách www.jrprint.cz/dopravné
 
4.C.   Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme zásilku důkladně zkontrolovat bezprostředně při převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby či zaměstnancem partnerského odběrného místa. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.
 
4.D.   Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozené. Proto doporučejeme před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.

 

4.E. Společnost JR Complet solutions, s.r.o. a pověřený pracovník partnerské přepravní společnosti si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží a to při osobním odběru zboží od svých partnerských přepravních společností v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím placena předem.
 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.A.   Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakékoliv sankce. Stornovat lze buď telefonicky (606 903 368, 774 830 939), emailu info@jrprint.cz písemně na adresu společnosti.

5.B.   Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej neřídí Občanským zákoníkem, ale Obchodním zákoníkem, který tuto možnost nezmiňuje.
 
5.C.   Kupující bere na vědomí, že dle § 53 odst. 8 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
 
5.D.   Nejedná-li se o případ uvedený v článku 5.3. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákona právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Odstoupení musí být dodavateli doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující na adresu společnosti JR Complet solutions, Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 či na adresu elektronické pošty info@jrprint.cz  .
 
 
5.E.   V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do deseti (10) pracovních dnů od fyzického vrácení zboží. Nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 
5.F.   Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží  není považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 

 
5.G.   Storno objednávky ze strany dodavatele - dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží

- v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

 Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní.

V případě, že tato situace nastane, dodavatel bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany dodavatele.

6. Odpovědnost za vady, záruka, rozpor s kupní smlouvou

6.A.   Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.
 
6.B.  Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list např. daňový doklad – faktura.
 
6.C.   Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo společnosti.

 
6.D.   Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR.

 
6.E.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
 
6.F.   Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 
6.G.   Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  
6.H.   V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 
6.CH.   Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá dodavatel za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
 
6.I.   Práva za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující u dodavatele na adrese reklamačního oddělení: Sídlo společnosti JR Compler solutions, s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00  Praha 10 , případně na kterékoliv provozovně. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 
6.J.   O reklamaci dodavatel rozhodne do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě dodavatele nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu dodavatel. Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu, příp. ho sdělí pracovníci na zákaznické lince 606 903 368. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
 
6.K.   Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7. Ochrana osobních údajů

7.A. Souhlas se zpracováním osobních údajů, tj. jakýchkoli informací týkajících se subjektu údajů (dále jen kupující)  v souladus ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

7.B. Kupující tímto uděluje společnosti JR Compet solutions, s.r.o. se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 019 09 835 souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů uvedených dobrovolně za účelem dodání zakoupeného zboží, které přímo nebo nepřímo souvisejí s předmětem podnikání společnosti.

 

7.C. Kupující opravňuje společnost postoupit osobní údaje třetí osobě, jež společnost pověřila plněním smluvních či zákonných povinností a výslovně souhlasí s tím, aby společnost zpracovávala osobní údaje po dobu 10 let od podepsání souhlasu.

 

7.D. Následně byl kupující poučen o svém právu k přístupu informacím dle § 12, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v §21 ao možnosti odvolání souhlasu, které je možné učinit pouze písemnou formou v podobě doporučeného dopisu na adresu sídla společnosti.

7.E. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu kupujícího.

8. Závěrečné ustanovení

8.A.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 
8.B.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Tyto podmínky jsou platné od 1,12013 do vydání nových.